วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553

กิริยา 3 ช่อง

abide abode abode อาศัยอยู่
arise arose arisen ลุกขึ้น
awake awakened/awoke awakened/awoken ตื่น
backbite backbit backbitten ลอบกัด
backslide backslid backslidden/ backslid เลื่อนกลับ
be was, were been เป็น,อยู่,คือ
bear bore born เกิด
bear bore born/borne แบก,ถือ
beat beat beaten/beat ตี
become became become กลายเป็น
befall befell befallen บังเกิดแก่
beget begot begotten นำมาซึ่ง
begin began begun เริ่มต้น
behold beheld beheld เห็น
bend bent bent งอ
bereave bereft bere ทำให้หมด(หวัง)
beseech besought besought อ้อนวอน
beset beset beset ห้อมล้อม
bespeak bespoke bespoken แสดง
bespread bespread bespread ปกคลุม,แผ่ออก
bestrew bestrewed bestrewn ทำเกลื่อนกลาด
bestride bestrode bestridden ขี่(ม้า)
bet bet/betted bet/betted พนัน
betake betook betaken นำ,พาไป
bethink bethought bethought พิจารณา
bid (farewell) bid/bade bidden บอก,เชิญ
bid (offer amount) bid bid ประมูลราคา
bide bit bitten กัด
bleed bled bled เลือดออก
blend blended/blent blended/blent ผสม,กลมกลืน
bless blest blest อวยพร
blow blew blown พัด,เป่า
break broke broken แตก
breed bred bred เลี้ยงดู
bring brought brough นำมา
broadcast broadcast/ broa กระจายเสียง
broadcasted broadcastedbrowbeat browbeat browbeaten/browbeat ขู่ตะคอก
build built built สร้าง
burn burned/burnt burned/burnt เผา
burst burst burst ระเบิด
buy bought bought ซื้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น